História spoločnosti od roku 1937

Zobraziť v aktualitách: 

HISTÓRIA  TRENS SK, A. S.

  • 2011 - TRENS SK, a. s.
  • 1998 - TRENS, a. s.
  • 1992 - TOS Trenčín, akciová spoločnosť
  • 1963 - TOS Trenčín, národný podnik
  • 1962 - výroba obrábacích strojov – hlavný výrobný program, vlastné výskumno-vývojové pracoviská
  • 1951 - začiatok výroby obrábacích strojov (sústruhy) a špeciálnej techniky
  • 1946 - OMNIA – Strojárne a automechanika - výroba poľnohospodárskych a potravinárskych strojov a zariadení
  • 1937 - vznik továrne (firma WALTER) -  výroba leteckých motorov

 

             1992

              1995

            1998

              2012

 

História firmy siaha až do roku 1937, kedy sa česká firma WALTER rozhodla premiestniť výrobu leteckých motorov na Slovensko. V priebehu ďalších desaťročí sa menili výrobný program i využitie továrenských objektov – od skladov cez opravárenské práce, výrobu poľnohospodárskych a potravinárskych strojov a zariadení až po výrobu vojenskej techniky a obrábacích strojov. Významným obdobím v histórii firmy boli roky 1951-1952, v ktorých sa rozbehla výroba hrotových sústruhov. Od tej doby sa traduje výroba obrábacích strojov.
K výraznému rozmachu výroby obrábacích strojov, k rozšíreniu ich sortimentu a k zvýšeniu technickej úrovne došlo po roku 1962 po vytvorení a vybudovaní vlastného výskumno-vývojového pracoviska pre oblasť obrábacích strojov.
Viackrát sa zmenila i právna forma štátneho vlastníctva továrne až po právne samostatný štátny podnik v rokoch 1989-1992. V rokoch 1963-1998 pôsobila spoločnosť pod obchodným menom TOS Trenčín. V apríli 1998 bola schválená zmena obchodného mena na TRENS, a. s. I keď TRENS musela odstúpiť od používania značky „TOS“, tradícia vysokej kvality obrábacích strojov, ich technická dokonalosť a dlhá životnosť zostávajú i naďalej jednou z hlavných priorít spoločnosti.

Od roku 2011 spoločnosť vystupuje pod zmeneným menom TRENS SK, a. s.

 

TRENS 1937 - po súčasnosť
                                                              
.


Znie to neuveriteľne, že počiatok našej spoločnosti siaha do obdobia ešte pred druhou svetovou vojnou... Dovoľte, preto malú exkurziu do našej histórie.

V roku 1937 premiestnila vtedajšia česká spoločnosť WALTER výrobu leteckých motorov do Trenčína – Kubrej. Jej zámery však  narušili udalosti druhej svetovej vojny. Postupne tu pôsobili Škodove závody, závod OMNIA–Strojárne a automechanika, ktorý sa zaoberal výrobou jednoduchých poľnohospodárskych zariadení, plniacich automatov, kuchynských robotov...  V tom čase mal podnik okolo 300 zamestnancov. V januári 1951 bol národný podnik OMNIA začlenený ako pobočný závod do strojárskeho národného podniku Dubnica nad Váhom. Reštrukturalizácia závodu priniesla zmenu výrobného programu s orientáciou na výrobu hrotových sústruhov špeciálnej techniky pre vojenské účely.
O dva roky neskôr došlo k osamostatneniu podniku pod názvom STROJÁRNE 9. MÁJA, aby sa v roku 1958 stal znovu súčasťou dubnického podniku Strojárske a metalurgické závody. Ďalší dôležitý rok v živote podniku je rok 1963, kedy sa stal samostatným národným podnikom s názvom TOS Trenčín. V nasledujúcich rokoch patrili pod TOS Trenčín podniky v Galante, Spišskej Novej Vsi a prevádzka v Hornom Sŕní. V tomto období bol TOS súčasťou trustu TST Praha a po organizačných zmenách v roku 1980 došlo aj k zmene názvu podniku na Továrne strojárskej techniky, koncernový podnik TOS Trenčín. V roku 1986 pracovalo v celom podniku 4.764 pracovníkov. V truste TST zotrval podnik do roku 1989. V tomto roku sa osamostatnil a vrátil k názvu TOS Trenčín ako štátny podnik.
V roku 1992 bola zahájená privatizácia podniku a došlo k zmene na akciovú spoločnosť. Ďalším významným medzníkom bol rok 1998, kedy došlo k zmene majiteľov podniku a následne i k zmene názvu na TRENS Trenčín. Od tohto roku  bol k názvu pripojený prívlastok SK a súčasný názov znie TRENS SK, akciová spoločnosť Trenčín.

Výroba sústruhov začala v Trenčíne roku 1951 popri výrobe špeciálnej techniky. Boli to stroje pod označením SUR 260-400. V roku 1957 došlo k prevzatiu výroby univerzálneho hrotového sústruhu SV 18 R z TOS Kuřim. Dôležitým medzníkom pre ďalší rozvoj bol rok 1961, odkedy má podnik vlastnú vývojovú konštrukciu obrábacích strojov. Ďalšie modifikované typy sústruh u SV18R (SV18RA, SV18RB, SV18RD) boli vyvíjané už v TOS Trenčín. V tom istom roku bola z TOS Čelákovice prevzatá konštrukčná koncepcia pre výrobu stroja SN40 a SN71, čím sa rozšírila výroba o tieto typorozmery. Ich výroba v odvodených modifikáciách SN50C a SN71C pretrváva do dnešnej doby. Na tieto komerčne úspešné typy nadviazal roku 1967 typ sústruhov pod označením SUI. Dodnes TRENS SK produkuje stroj s označením SUI80.

Postupne sa v Trenčíne vyvíjali a vyrábali malé sústruhy, revolverové sústruhy, poloautomatické čelné sústruhy, poloautomatické kopírovacie sústruhy, jednoúčelové stroje, portálové manipulátory, obrábacie centrá i CNC sústruhy.
 
V rokoch 1994-1995 podnik začal s vývojom a výrobou prototypu nového radu univerzálnych hrotových sústruhov s pracovným označením UNIS. Z tejto rady je aj dnes v produktovom portfóliu stroj SN500 a SN710.  
 
Nová história v oblasti CNC sústruhov sa začala v roku 1997 prípravou projektu s označením SBL500CNC. Išlo o prvý sústruh so šikmým lôžkom. V rade CNC strojov sa postupne etablovali stroje SBL300, SBE300, SBX500, SE320, SE520, SE820 a SE1020. V roku 2017 k nim pribudоl stroj SE 520 SL, ktorý bol predstavený našim zákazníkom na výstavách EMO Hannover a MSV Brno. Máme vlastný produkt určený pre koncových zákazníkov, máme vlastný vývoj. Tým sa môže dnes pochváliť už len málo slovenských firiem. Počas svojej histórie prežil TRENS SK a jeho predchodcovia v strojárskej výrobe obdobia veľmi priaznivé, ale aj obdobia menej priaznivé. To, že sme „i napriek značnému dôchodkovému veku“ stále tu, je kombináciou viacerých faktorov. Hľadanie vlastnej cesty, neštandardné riešenia, dobré rozhodnutia a odhady, priaznivá situácia na trhu, nutná dávka šťastia a, samozrejme, ľudia vo firme.

 
Keby sa mala charakterizovať typická črta, ktorá sa prelína históriou existencie našej spoločnosti, tak by to boli tri slová: 
Tradícia - Zručnosť - Kvalita. Alebo jedným slovom Ľudia.  
Ľudia sú tým naším najväčším bohatstvom a pýchou.
Nedá sa nespomenúť aspoň pár mien, ktoré tvorili dejiny TRENSu – p. Wichterle, p. Dobiáš, p. Šišovský, p. Mička, p. Filípek, p. Margetinec, p. Pástor, p. Gajdušek, ...
 
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na tvorbe histórie spoločnosti TRENS SK. Všetkým tým generáciám, niekoľkým tisícom ľudí, ktorí v TRENS pracovali, pracujú či budú pracovať v ďalších rokoch.