Nachádzate sa tu

Environmentálna politika TRENS SK, a.s.  

Vedenie spoločnosti TRENS SK, a.s. si plne uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu pri realizácii svojich podnikateľských aktivít.
 
V zmysle zásad trvaloudržateľného rozvoja spoločnosti, postupným vytváraním a plnením environmentálnych cieľov a environmentálnych programov sa zaväzuje:

  • dodržiavať záväzky vyplývajúce z platných environmentálnych predpisov a požiadaviek v oblasti životného prostredia, ktoré súvisia s činnosťou našej spoločnosti.
  • pravidelne monitorovať a hodnotiť naše environmentálne plány a ciele, za účelom neustáleho zlepšovania nášho environmentálneho povedomia.
  • pri výrobných procesoch, servisnej a technologickej činnosti klásť dôraz na zlepšovanie pracovného prostredia a ochrany zdravia svojich zamestnancov. Prostredníctvom preventívnych opatrení minimalizovať riziko znečisťovania životného prostredia.
  • uprednostňovať dodávateľov a obchodných partnerov, ktorí sa správajú v súlade s našou environmentálnou politikou. Pri nákupe podporovať energeticky úsporné produkty, služby a návrhy na znižovanie našej energetickej náročnosti a energetickej náročnosti našich zákazníkov 
  • objektívne a presne informovať zamestnancov, verejnosť, štátnu správu o dosahovaných výsledkoch a ďalších zámeroch pri ochrane životného prostredia
  • pre zabezpečenie funkčnosti systému environmentálneho manažérstva v TRENS SK, a.s. vytvoriť potrebné materiálne, finančné a ľudské zdroje
  • motivovať zamestnancov, rozvíjať ich environmentálne myslenie a upevňovať ich povedomie a postoje ku životnému prostrediu a ku riešeniu problémov.

Politika systému environmentáleho manažérstva je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti TRENS SK, a.s. Politika je platná dňom jej vydania.
Platnosť dokumentu „Environmentálna politika TRENS SK, a.s." je od 1.6.2013 do 1.6.2017.