Nachádzate sa tu

Manažment TRENS SK, a.s. stanovil politiku kvality, ktorá je v súlade s víziou a stratégiou vrcholového manažmentu o budúcnosti spoločnosti.
Cieľom je zabezpečiť dlhodobý, úspešný a komplexný rozvoj spoločnosti v rámci celého spektra podnikateľských aktivít. Plne si uvedomujeme, že tento cieľ môžeme dosiahnuť len úplným uspokojovaním požiadaviek našich zákazníkov, systematickou starostlivosťou o kvalitu výrobkov, ako aj kvalitou všetkých procesov a činností podieľajúcich sa na realizácii našich produktov.

 
Základom pre dosiahnutie cieľov sú nasledovné zásady:

  • Pri realizácii svojich aktivít vychádzame z poznaných požiadaviek zákazníkov a obchodných partnerov s cieľom  konať v súlade s očakávaniami  zákazníkov.
  • Starostlivosť o kvalitu a zodpovednosť za kvalitu výrobkov vnímame ako základné povinnosti manažmentu a všetkých zamestnancov.
  • Podporujeme neustále zlepšovanie, ktoré je nevyhnutné pre zvyšovanie konkurencieschopnosti firmy.
  • Neoddeliteľnou súčasťou  práce je otvorená komunikácia  a podpora tímovej práce.
  • Presadzujeme, aby naši zamestnanci pracovali v príjemnom prostredí a prácu vykonávali v súlade s najnovšími požiadavkami na zabezpečenie bezpečnosti pri práci.
  • Politika kvality je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti. Všetci riadiaci pracovníci spoločnosti sú povinní túto politiku kvality uplatňovať v praxi, prijímať účinné opatrenia pre ďalší rozvoj Systému manažérstva kvality a Systému environmentálneho manažérstva kvality. Kontrolou dodržiavania zásad uvedených v politike kvality je poverený Predstaviteľ manažmentu pre Systém manažérstva kvality a Systém Environmentálneho manažérstva.                    

Politika kvality  je každoročne prehodnocovaná pri tvorbe podnikateľského plánu na príslušný kalendárny rok a nadobúda platnosť dňom podpísania.